Vi produserer stort sett ved fra egen skog, men i spesielt snørike år kjøper vi inn noe fra lokale skogeiere. Hovedfokus er å nytte naturlige ressurser på en bærekraftig måte. Enten det er trær til ved, røykeflis, strøflis og materialer eller sauen som går og beiter i skog og kulturlandskapet.
Skogsdrifta foregår i deler av året hvor det ellers er mindre å gjøre med sauen, ofte fra november til april. Etter hogst blir tømmerstokken sortert, enten blir den flishogd til strøflis til sauen, eller lagt i løsved eller hardved lunne til vedproduksjon eller så blir den skjært til materialer. Sagflis fra skjæringa blir tørket og solgt som røykeflis.
Veden blir først kappet i 30 cm lengde og klyvd med vedmaskin og tørket i 1000 liters storsekk utendørs, før det utpå seinsommeren blir pakket i 40 og 60 liters sekk manuelt og flyttet innendørs for lagring. Vi garanterer tørr ved med maks 20% fuktighet.

Treslaga deles i to grupper ved etter brennverdi, løsved og hardved.

Løsved:
Or, Osp og gran har lavere brennverdi pr kg ved enn hardved og har ofte lavere pris, men varmer likevel godt og avgir normalt nok varme til hverdagsfyring.

Hardved:
Ask, eik, bøk og bjørk har høyere brennverdi pr kg ved enn løsved, veden er ofte dyrere enn løsved og er greit ha på lager en kald vinterdag.

Blandingsved:
Blandingsved er ofte en definisjon på ved som ikke er sortert etter treslag før veden blir kappet og klyvd. Kjøper man blandingsved i storsekk er det ofte stor variasjon i hvor mye løsved og hardved det er i sekken. Vi sorterer treslaga før produksjon og kjøper du blandingsved av oss er du garantert lik mengde løsved og hardved. Da kan du fyre med løsved til hverdags og spare hardveden til det blir ekstra kaldt.